താപസവരരേ

രാഗം:
ശങ്കരാഭരണം
താളം:
അടന്ത

കഥാപാത്രങ്ങൾ:
ശ്രീരാമൻ
താപസവരരേ, ഞാനേതുമേ മടിയാതെ
പാപികൾ രാക്ഷസരെയൊടുക്കുവൻ നിയതം
മാമുനികളേ, ഭയം മാ കരണീയം