ചൊല്ലിക്കൊണ്ടു കൊല്ലുവൻ

രാഗം: 

സൌരാഷ്ട്രം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ഖരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഖരൻ

ചൊല്ലിക്കൊണ്ടു കൊല്ലുവൻ ഞാൻ നിന്നെയിക്ഷണത്തിലേ

അല്ലായ്കിൽ ഖരനെന്നു പേരല്ലാ എനിക്കറിക നീ!