ചാപം മുറിഞ്ഞു രണഭൂമിയിൽ

രാഗം: 

നാഥനാമാഗ്രി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ഖരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

ചാപം മുറിഞ്ഞു രണഭൂമിയിൽ വീണശേഷം

ഭൂപൻ തദാ കലശസംഭവദത്തമാകും

ചാപം കുലച്ചു കൃതവാനതിവീരവാദം

കോപാരുണാക്ഷനുടനേ രഘുവീരനൂചേ