ഘോരശരം‌തടു മേ ഖരാ

രാഗം: 

നാഥനാമാഗ്രി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ഖരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

ഘോരശരം‌തടു മേ ഖരാ, നീ വീരശിഖാമണിയേ!

ആജിയിൽ നിന്റെ രഥത്തിനടുത്തൊരു

വാജികളെക്കൊലചെയ്തിടുവൻ

മാതലിയോടുമെതിർത്തു ജയിച്ചൊരു

സൂതനെയും കൊലചെയ്തിടുവൻ

സാധുജനത്തിനു ഭീതിയെ നൽകിന

കേതനവും മുടിചെയ്തിടുവൻ

പാരമെഴുന്നു വളർന്നൊരു നിൻരഥവും മുറിചെയ്തിടുവൻ