ഗൃദ്ധ്രരാജ മഹാമതേ

രാഗം:
നാഥനാമാഗ്രി
താളം:
അടന്ത

കഥാപാത്രങ്ങൾ:
ശ്രീരാമൻ
ഗൃദ്ധ്രരാജ മഹാമതേ, നിന്നെയത്ര ഞാൻ കരുതീടുന്നേൻ
മിത്രപാലകനാകുമെന്നുടെ താതമേവ ഹൃദംബുജേ
കൈകയീ വചസാ മഹീപതിയരുളി മാം വാഴ്വാൻ വനേ
സാകമിന്നു സഹോദരേണ ച സീതയാ വാഴുന്നു ഞാൻ
വൈരിവാരണകേസരീ ബത ശൗര്യവാൻ ദശരഥനൃപൻ
ചാരുനാകഗതോ മഹാത്മൻ താതനേവമമായി നീ