കാന്തനെനിക്കു നീയെന്നല്ലൊ

രാഗം:
മാരധനാശി
താളം:
അടന്ത

കഥാപാത്രങ്ങൾ:
ലളിത
കാന്തനെനിക്കു നീയെന്നല്ലൊ ഞാൻ
സ്വാന്തേ ചിന്തിച്ചിവിടെ വന്നു മോദേന
എന്തുപറകിൽ പോകവല്ലേ ധന്യകാന്ത
നിന്നാണെയിവിടെ നിന്നു