കാനനത്തിൽ വാണീടുന്ന

രാഗം:
സാമന്തലഹരി
താളം:
ചെമ്പട

കഥാപാത്രങ്ങൾ:
ലളിത
കാനനത്തിൽ വാണീടുന്ന മുനിനാരിയല്ലാ
വാനവർനാരിയുമല്ല നാഗിയുമല്ല
മാനുഷജാതിയിലൊരു മാനിനിയല്ലോ ഞാൻ
കാനനേ വന്നു നിങ്ങളെ കാണ്മാനായിത്തന്നെ