കാണലാമെന്റെ പാണിയാൽ

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ഖരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദൂഷണൻ

കാണലാമെന്റെ പാണിയാൽ നിന്റെ മൗലിയറ്റു തെറിപ്പതും

വാണിരിപ്പതിനായി നിന്നെയയയ്ക്കയില്ലൊരുനാഴിക