കഷ്ടമെന്റെ മെയ്യിലെയ്‌വതിന്നു

രാഗം:
കാനക്കുറുഞി
താളം:
പഞ്ചാരി

കഥാപാത്രങ്ങൾ:
വിരാധൻ


കഷ്ടമെന്റെ മെയ്യിലെയ്‌വതിന്നുമേവനൊരുവനുള്ളൂ?
ദുഷ്ട, നിന്നുടെ കഴുത്തറുപ്പനിന്നു ഞാൻ
കിട്ടുമോ നിനക്കു സീത പൊട്ടനേവ നീ നിനയ്ക്കിൽ
നഷ്ടം ഹനിപ്പതുണ്ടു ശൂലതാഡനൈഃ