കണ്ടുകൊൾകയെങ്കിലതു

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ഖരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

കണ്ടുകൊൾകയെങ്കിലതു കണ്ടുകൊൾകെടോ, ഇപ്പോ-

ളണ്ഡജോപമാനബാണം ഞാനയയ്ക്കുന്നൂ