എന്നാര്യപുത്രനും സദാ എന്നരികിൽ

രാഗം:
എരിക്കലകാമോദരി
താളം:
ചെമ്പട

കഥാപാത്രങ്ങൾ:
സീത
എന്നാര്യപുത്രനും സദാ എന്നരികിൽ വസിക്കുമ്പോൾ
ഒന്നിനുമില്ലൊരു ഭീതി മേ എന്നാലുമേറ്റം
നന്ദിയുള്ളവർകൾ ചൊൽകയാൽ ഇന്നു ചൊല്ലി ഞാൻ
മന്നവർമണിയേ ഇന്നി നാം ഇന്നെത്ര ദൂരം
മുന്നിൽ നടക്കേണം ചൊല്ലേണം ഈ വിപിനേ