എന്തിവിടെ വന്നു നീയും

രാഗം:
കല്യാണി
താളം:
ചെമ്പട

കഥാപാത്രങ്ങൾ:
ലക്ഷ്മണൻ
എന്തിവിടെ വന്നു നീയും അന്തർഗ്ഗതവും തേ
എന്തു നീയേതു കുലത്തിലുള്ളതു ധന്യേ?
ശാന്തന്മാരാം മുനികടെ കാന്തമാരിലേകയോ നീ?
കിന്തു നാകനാരിയോതാൻ നാഗനാരിയോ?