ഈ വനത്തിലനേകം നാളുണ്ടു

രാഗം:
എരിക്കലകാമോദരി
താളം:
ചെമ്പട

കഥാപാത്രങ്ങൾ:
ലളിത
ഈ വനത്തിലനേകം നാളുണ്ടു ഞാൻ വസിച്ചീടുന്നു
കേവലം വരഭാവേനം വരനായി നീ മരുവാനായ്
രാകേന്ദുവദന നിന്നെയകമഴിഞ്ഞു കാൺകയാൽ
മോഹന, തെളിഞ്ഞു ഹൃദയം നളിനാക്ഷ രണദക്ഷ!
മല്ലികവളർകോദണ്ഡന്നല്ലലണയിക്കും മേനി-
യല്ലോ നിന്നുടൽ രാജൻ ധൃതകാണ്ഡ സുകോദണ്ഡ!
മാരശരബാധയേതുമൊരുനേരവും സഹിയാ
വരനാകണമിപ്പോൾ നീ നൃപജാതം തൊഴും‌പാദ!