ആളല്ലെന്നാലധമ

രാഗം: 

സൌരാഷ്ട്രം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ഖരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഖരൻ

ആളല്ലെന്നാലധമ, എന്നനുജരെക്കൊന്നല്ലൊ

നാളിൽ നാളിൽ ഭയമെന്നി ഓരോന്നു തേ ചെയ്യാമോ?