ആളല്ലെങ്കിലോ ശൂർപ്പണഖീമുല

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ഖരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദൂഷണൻ

ആളല്ലെങ്കിലോ ശൂർപ്പണഖീമുലമൂക്കരിയിച്ചതെന്തിനായ് കേൾ

നീ പിന്നെപ്പതിന്നാലു യാതുധാനരെക്കൊലചെയ്തതും

ബാലനാം ത്രിശിരസ്സിനേയും രണങ്കണേ കൊന്നു പിന്നെയും

ചാലവേയവരെ ഹനിച്ചതിന്നു കൊല്ലുവൻ നിന്നെ ഞാൻ