ആര്യപുത്ര, നിശാചരി

രാഗം: 

പുന്നഗവരാളി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ഖരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

സീത

ആര്യപുത്ര, നിശാചരിതന്നെയക്കരഞ്ഞതിപ്പോൾ