ആടലെനിക്കു മനസ്സിൽ

രാഗം: 

നാഥനാമാഗ്രി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ഖരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഖരൻ

ആടലെനിക്കു മനസ്സിൽ നഹി നഹി  

മൂഢതയൊക്കെയകന്നു തുലോം

ചാരുതരം മരണം എനിക്കിഹ വീരശിഖാമണിയേ

ചക്രഗദാംബുജകംബുധരൻ നീ

വിക്രമമേറിയ വിഷ്ണുവല്ലൊ

മൂർത്തിമിമാം മമ പൊക്കി നികാമം

മുക്തിവരുത്തുക ലോകപതേ

നായകനോടമർചെയ്തു മരിപ്പതിനായിതല്ലൊ മമ ഭാഗ്യവശം