അവളെച്ചെയ്തതും മമ

രാഗം: 

സൌരാഷ്ട്രം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ഖരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഖരൻ

അവളെച്ചെയ്തതും മമ സഹജരെക്കൊന്നതും

കേവലം നിനക്കുതന്നെയറിയാം രണായ വാ