അറിവൻ കേട്ടിട്ടു നിന്റെ

രാഗം: 

സൌരാഷ്ട്രം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ഖരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

അറിവൻ കേട്ടിട്ടു നിന്റെ ചരിതങ്ങളൊക്കെയും

അരിയവീരാ, നിന്നോടു പോരിനഹമാളല്ലേ