അറിയുമല്ലൊ ശൂർപ്പണഖി

രാഗം: 

സൌരാഷ്ട്രം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ഖരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

അറിയുമല്ലൊ ശൂർപ്പണഖി ചൊല്ലിക്കേട്ടിവ ഞാൻ

ഏറെയും ദൂഷണനും ത്രിശിരസ്സും ചൊല്ലിക്കേട്ടു