അത്തലരുതൊട്ടും ചിത്തേ

രാഗം:
എരിക്കലകാമോദരി
താളം:
ചെമ്പട

കഥാപാത്രങ്ങൾ:
ശ്രീരാമൻ
അത്തലരുതൊട്ടും ചിത്തേ മത്തേഭഗമനേ ദേവി,
ചീർത്തവേഷവുമായുണ്ടയേ ഈ വിപിനേ
രാത്രിഞ്ചരനാഥനായൊരുത്തനുണ്ടവനുതന്നെ
ഹസ്തങ്ങളിരുപതുണ്ടുപോലെ അത്രയുമല്ല
മസ്തകങ്ങൾ പത്തുണ്ടുപോൽ
രുദ്രവരത്താൽ മത്തനായവൻ വാഴുന്നുപോൽ
അവൻ ലോകാനാം അത്തൽ വരുത്തുന്നുപോൽ
സദാ ഈ വിപിനേ

എന്തതിന്നു സ്വാന്തമതിൽ സന്താപം തേടീട വേണ്ട
എന്തു ഭയം കൗണപർ ബലാൽ ഈ വിപിനേ