അങ്ങുപോവതിന്നുരചെയ്യൊല്ലാ

രാഗം:
എരിക്കലകാമോദരി
താളം:
അടന്ത

കഥാപാത്രങ്ങൾ:
ലളിത
അങ്ങുപോവതിന്നുരചെയ്യൊല്ലാ രാമൻ
ഇങ്ങു വരുവാനരുൾചെയ്തല്ലൊ
മംഗലാകൃതേ മാരൻ എന്മീതിലതിതുംഗശരമാരി ചൊരിയുന്നു