അഗ്രജൻ തന്നെയവർക്കു

രാഗം: 

സൌരാഷ്ട്രം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ഖരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഖരൻ

അഗ്രജൻ തന്നെയവർക്കു വിക്രമിയാകുന്നൂ ഞാൻ

അഗ്രജനെനിക്കും ദശകന്ധരനറിക നീ