അംഭോജസംഭവശരത്തെയയച്ചു

രാഗം: 

നാഥനാമാഗ്രി

ആട്ടക്കഥ: 

ഖരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീരാമൻ

അംഭോജസംഭവശരത്തെയയച്ചു രാമൻ

ജംഭാരിവൈരിഖരശീർഷമറുത്തു വേഗാൽ

ദംഭോളികൊണ്ടു ഗിരിപക്ഷമിവേന്ദ്രനപ്പോ-

ളമ്പോടു ചെയ്തു വിബുധാ ബഹുപുഷ്പവർഷം