വേര്‍തിരിവേതുമില്ലാ വേഷപ്പകിട്ടും വേണ്ടാ

രാഗം: 

മലയമാരുതം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

ദിവ്യകാരുണ്യചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

യേശുദേവൻ

വേര്‍തിരിവേതുമില്ലാ വേഷപ്പകിട്ടും വേണ്ടാ

ഏവര്‍ക്കൂമോതിടാം സ്വാഗതം മോദമോടേ.

മേലങ്കി വേണ്ടിനി കച്ചയിതേ പോരും

മേലിലെന്‍പ്രിയരെ പച്ചയായറിയുവാൻ

ക്ഷോഭമില്ലാരോടും ക്ഷീണിതരേവരും

ക്ഷോണിയിൽ സർവ്വരും ക്ഷേമമായ്‌  വാഴേണം