വന്ദനശ്ലോകം രണ്ട്

രാഗം: 

മോഹനം

ആട്ടക്കഥ: 

ദിവ്യകാരുണ്യചരിതം

സര്‍വ്വലോകപരിക്ലേശ-

സമാവാഹനകോവിദം

സമരദൃഷ്ടിം ശാന്തമേശും

സമാരാധയ സന്തതം!