വന്ദനശ്ലോകം ഒന്ന്

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

ആട്ടക്കഥ: 

ദിവ്യകാരുണ്യചരിതം

മാലോകര്‍ക്കൊക്കെയുള്ളില്‍ക്കുമിയും അതിരെഴാത്താപപാപങ്ങൾ തീര്‍ക്കാൻ

മാലാര്‍ക്കും തെല്ലുമേശാത്തൊരു നവപഥം ഈ മാനവര്‍ക്കായ്‌ തെളിക്കാൻ

“കുന്നോളം താഴുകെന്നും മനുജ, വളരുവാൻ ഓര്‍ക്കുകിൽ കുന്നിയോളം”

എന്നോതിത്തന്ന രാഗക്കൊടുമുടി മിശിഹാത്തമ്പുരാനെത്തൊഴുന്നേൻ!