രംഗം നാല് അവസാനത്തെ അത്താഴം 

ആട്ടക്കഥ: 

ദിവ്യകാരുണ്യചരിതം

അവസാനത്തെ അത്താഴം – യേശുദേവൻ, യൂദാസ്‌, പത്രോസ്‌, ഫിലിപ്പ്‌, തോമാസ്‌