രംഗം അഞ്ച് – ജനകേന്ദ്രം

ആട്ടക്കഥ: 

ദിവ്യകാരുണ്യചരിതം

പിലാത്തോസ്‌, യേശു, യൂദാസ്‌, പത്രോസ്‌, ഫിലിപ്പ്‌, തോമാസ്‌, പടയാളികൾ.