പാര്‍വ്വണശശിവദനാ മാമകനാഥാ

രാഗം: 

ഖരഹരപ്രിയ

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ദിവ്യകാരുണ്യചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

പത്നി(മാർ)

പല്ലവി:

പാര്‍വ്വണശശിവദനാ! മാമകനാഥാ!

ഉര്‍വ്വീശാ! മേ ശൃണു വചനം

അനുപല്ലവി:

ദുര്‍വ്വാരവീര്യൻ ഭവാൻ ഗര്‍വ്വെന്നിയേ കര്‍മ്മം

സര്‍വ്വമംഗളപ്രദം ചെയ്യണേ..

ചരണം:

ഇന്നലെ രാവിൽ കനവിൽ കണ്ടേൻ

മന്നവാ! ചൊല്ലെഴും ദിവ്യപിതാവിനെ

“നിരപരാധിയാം അവൻ ദണ്ഡ്യനല്ലാ” എന്നൊരു

അരുളപ്പാടു കേട്ടേൻ ഞാൻ ജീമൂതഗഭീരസ്വരം

ത്വരിതമതിസംഭ്രമമതിയൊടേ

ചകിതയായ്‌ സ്വിന്നഗാത്രി ഞാൻ

പലതും ചോദിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കേ

മണിനാദം കേട്ടുണര്‍ന്നേനൻ