തിരുമിഴി തുറന്നൂ ശീർഷം നിവര്‍ന്നൂ

രാഗം: 

ദേവഗാന്ധാരം

ആട്ടക്കഥ: 

ദിവ്യകാരുണ്യചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

യേശുദേവൻ

തിരുമിഴി തുറന്നൂ ശീർഷം നിവര്‍ന്നൂ

തൃക്കൈകൾ രണ്ടും ഉയര്‍ന്നൂ

ജനപരമ്പരകളാം കുഞ്ഞാടുകള്‍ക്കവൻ

ജനകനായ്‌ ഇടയനായ്‌ അരുളീ വാക്യം

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേൽപ്പ് – വലന്തലമേളം

‘ജനപരമ്പരകളാം……..അരുളീ വാക്യം’ എന്നിടത്ത്‌ യേശു മെല്ലെ മുന്നോട്ടു നടന്നു വന്ന്‌ വെള്ളവസ്ത്രം എടുത്തു ധരിച്ച്‌ നെറ്റിക്കുനേരേ പിണച്ചുവെച്ച വലത്തുകയ്യിൽ വീഞ്ഞും ഇടത്തു കയ്യിൽ അപ്പവുമായി നില്‍ക്കുന്നു. പടയാളികൾ ഇരുവശത്തും ഭക്തിയോടെ നില്‍ക്കുമ്പോൾ പദം-നിശ്ചലദൃശ്യം. അടുത്ത പദം.