ജനിക്ക ജനിക്ക വിഭോ

രാഗം: 

ദേശ്

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ദിവ്യകാരുണ്യചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ലൊഞ്ജിനൂസ്

ജനിക്ക ജനിക്ക വിഭോ! ജനിക്ക കരുണാസിന്ധോ!

ജയിക്ക സ്നേഹധാമമേ! ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍ക്ക ദേവാ!

കൊടിയ പാപിയാം ഈ ഞാൻ കടുപ്പം ഏറെച്ചെയ്തുപോയേൻ

പൊറുത്തൂ നീയതെല്ലാം മരണമില്ലാസ്നേഹമേ!