കൈക്കൊണ്ടു രാജാജ്ഞ

രാഗം: 

പൊറനീര

ആട്ടക്കഥ: 

ദിവ്യകാരുണ്യചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ലൊഞ്ജിനൂസ്

കൈക്കൊണ്ടു രാജാജ്ഞ, കനത്തു കൂര്‍ത്തൊര-

ക്കുന്തം കയറ്റീ ഹൃദയത്തിൽ, അപ്പൊഴേ

കുതിച്ചുചാടും ജലമേറ്റൊരൊറ്റ()-

ക്കണ്ണന്നു കിട്ടീ പരമാത്മദര്‍ശനം!

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

അഭിനയശ്ലോകം. പടയാളിയായ ഒറ്റക്കണ്ണൻ ലൊഞ്ജിനൂസ്‌, തന്റെ പൊട്ടക്കണ്ണിനു കാഴ്ച ലഭിച്ചതായി തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ, അത്ഭുതപരതന്ത്രനായി, പരമഭക്തിയോടെ മുട്ടുകുത്തുന്നു – പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. ശേഷം അടുത്ത പദം.