കല്ല്യാണീ ചൊല്‍ക മമ വല്ലഭേ കാരണം

രാഗം: 

കല്യാണി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ദിവ്യകാരുണ്യചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

പിലാത്തോസ്‌

പല്ലവി:

കല്ല്യാണീ! ചൊല്‍ക മമ വല്ലഭേ! കാരണം

അനുപല്ലവി:

വല്ലാതെ വാടുവാൻ തവ സുന്ദരവദനം

ചരണം:

ഉല്ലാസമാര്‍ന്നു മണിമന്ദിരേ രമിപ്പാൻ

എല്ലാം നിൻ കണവൻ ഞാൻ ഒരുക്കിയില്ലേ?

കല്ല്യേ! തവ കദനം എന്തെന്നതറിയുകിൽ

തെല്ലും സന്ദേഹമില്ലാ തീര്‍പ്പനഹം

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

കത്തിയുടെ തിരനോക്കിനു ശേഷം, രംഗത്ത്‌ ഇടതുവശത്ത്‌ പീഠത്തിൽ ചിന്താകുലയായി പിലാത്തോസിന്റെ പത്നി ഇരിക്കുന്നു. പിലാത്തോസ്‌ പ്രവേശിച്ച്‌ (കിടതകിതാം) പത്നിയെക്കണ്ട്‌, മാന്യസ്ഥാനത്തേയ്ക്കു മാറി പദം ആടുന്നു.