കനല്‍ക്കട്ടപോലേ ജ്വലിക്കും വചസ്സും

രാഗം: 

വൃന്ദാവനസാരംഗം

ആട്ടക്കഥ: 

ദിവ്യകാരുണ്യചരിതം

കനല്‍ക്കട്ടപോലേ ജ്വലിക്കും വചസ്സും

അകക്കണ്ണു നേരേ തുറക്കും വപുസ്സും

കാലം മറക്കാത്ത കാരുണ്യവായ്പ്പും

കാലേ നിനച്ചിന്നു കുര്‍ബാനകൊള്ളാം!

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

യേശുവിനെ നടുവിൽ നിര്‍ത്തി പടയാളികൾ ധനാശിയെടുത്തു മാറുക.
ദിവ്യകാരുണ്യചരിതം ആട്ടക്കഥ സമാപ്തം.