ഇത്ര ചെറുതാകുവാൻ എത്ര-എത്ര വളരേണം

രാഗം: 

ഭൂപാളം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ദിവ്യകാരുണ്യചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ലൊഞ്ജിനൂസ്

ഇത്ര ചെറുതാകുവാൻ എത്ര-എത്ര വളരേണം

ഇത്ര സ്നേഹം പകരാൻ എത്ര കാരുണ്യം വേണം.

എനിക്കഹോ! കാഴ്ചയേകീ നിനച്ചിരിയാതെ ഭവാൻ

(ഉറങ്ങുന്ന പടയാളിയെ ഉണര്‍ത്തിയശേഷം യേശുവിന്റെ നേരേ തിരിഞ്ഞ്‌)

ജനത്തിനുള്‍ക്കാഴ്ച നല്‍കാൻ ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍ക്ക പ്രഭോ!