അപ്പമായ്‌ വീഞ്ഞായ്‌ ഞാൻ

രാഗം: 

മോഹനം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ദിവ്യകാരുണ്യചരിതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

യേശുദേവൻ

അപ്പമായ്‌ വീഞ്ഞായ്‌ ഞാൻ

അവതരിക്കുന്നൂ നിത്യം

എന്നെ ഞാൻ നിന്നിലേയ്ക്കു

പകരുന്നൂ കുര്‍ബാനയിലൂടേ

കുരുതിച്ചോരയിൽ ഇനിയൊരു

കുഞ്ഞുറുമ്പും പൊലിയേണ്ടാ

സര്‍ഗ്ഗക്രിയകളിലൂടേ സ്വര്‍ഗ്ഗസൌഖ്യം

പുലരട്ടേ ഭൂവിലെങ്ങും!

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

പദശേഷം വലന്തല മേളം കലാശം.
യേശുവിനെ നടുവിൽ നിര്‍ത്തി പടയാളികൾ ധനാശിയെടുത്തു മാറുക. അടുത്തത് ധനാശി ശ്ലോകം.