സഫലം നമ്മുടെ കാംക്ഷിതകാര്യം

രാഗം: 

ധന്യാസി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവിജയം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

നാരദൻ

ശ്രീമാധവാംഘ്രിദ്വയഭക്തമുഖ്യഃ

ശ്രീനാരദഃ പ്രാപ്യ സുരേന്ദ്രപാർശ്വം

നൃശംസനക്തഞ്ചരബന്ധനാദ്യം

ശശംസ മദ്ധ്യേസഭമിദ്ധമോദം

സഫലം നമ്മുടെ കാംക്ഷിതകാര്യം

സകലസുരാധിപ, സുമതേ!

കപികുലവരനുടെ ലാംഗുലത്തിൽ

സപദി ദശാസ്യൻ പെട്ടിതു ബന്ധം

തരസാ ഞാനുടനവരുടെ സവിധേ

സരസം ചെന്നു പറഞ്ഞൊരുവണ്ണം

തരമുണ്ടാക്കി ലഭിച്ചിതു കാര്യം

ഹരികൃപകൊണ്ടും നിൻകൃപകൊണ്ടും

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ഈ രംഗം പതിവില്ല. ഇടശ്ലോകം 5 കഴിഞ്ഞാൽ കഥ സമാപ്തം.