വജ്രായുധ! തവ 

രാഗം: 

ബിലഹരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവിജയം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രാവണന്‍

വജ്രായുധ! തവ വൃന്ദമതൊക്കെയു-

മൂർജ്ജിതബലമൊടു വരികിലുമധുന

അബ്ജഭവനന്റെ കടാക്ഷത്താലിഹ

ദുർജ്ജയനഹമെന്നറിക ജളമതേ!

(നിർജ്ജരകീട! പുരന്ദര! നിന്നുടെ ഗർജ്ജനങ്ങൾ പോരും)

കൈലാസാചലമൂലവിഘട്ടന-

ലോലസമുത്ഭവനീലകിണാങ്കിത-

സാലോപമകരജാലപ്രകരണ

ലീലാരണമിദമാലോകയ നീ

അർത്ഥം: 

വജ്രായുധം ഉള്ളവനെ, നിന്റെ സൈന്യത്തെ ആകെ ഞാൻ തകർക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ വരബലം എനിക്കതിനായുണ്ട്.