ലങ്കാനായക, നിന്നുടെ കിങ്കരീ

രാഗം: 

സാവേരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവിജയം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ലങ്കാലക്ഷ്മി

ലങ്കാനായക, നിന്നുടെ കിങ്കരീ ഞാനുള്ളപ്പോൾ

ശങ്ക മനസ്സിലേതുമേ നിങ്കലുണ്ടാകവേണ്ട;

മങ്കമാർമണിയാം ഞാനിഹ ലങ്കയിൽ വാണീടുമ്പോൾ

പങ്കേരുഹഭവകല്പന ലഘിച്ചൊരുവൻ വരുമോ?

വൈകാതെ ഭവാനിന്നു പോകവേണ്ടൊരുദിക്കിൽ

ആകുലമിതുകൊണ്ടു മാ കുരു മാനസേ നീ.

ആശരാധിപനാകും നിന്റെ ആശയുടയ ഫലം

ആശു സാധിക്കുമേതും സംശയം വേണ്ട.

തിരശ്ശീല

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

പതിവില്ല ഇതും.