രാക്ഷസരൊടുങ്ങണം

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പ

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവിജയം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഇന്ദ്രജിത്ത് (മേഘനാദൻ)

രാക്ഷസരൊടുങ്ങണം പക്ഷേയിന്നൊക്കവേ

ഇക്ഷണം പോക പൊരുവാൻ

ദക്ഷരിപുവെങ്കിലും ലക്ഷ്മീശനെങ്കിലും ശിക്ഷിപ്പനിപ്പൊളവനെ

എന്തെങ്കിലും ജനകബന്ധനം ചെയ്തവൻ ഹന്തവ്യനെന്നു നിയതം

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

പതിവില്ലാത്ത രംഗം ആണ് ഇതും.