രക്ഷാർത്ഥമേവം സവിശേഷമുക്ത്വാ

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവിജയം

രക്ഷാർത്ഥമേവം സവിശേഷമുക്ത്വാ

ലക്ഷ്മീം ച താം ഗോപുരമണ്ഡപസ്ഥാം

രക്ഷോധിനാഥസ്സഹസാ പ്രതസ്ഥേ

രൂക്ഷം കപേർവിക്രമമപ്രജാനൻ

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

പതിവില്ല.