രംഗം 9 ലങ്ക ഗോപുരമണ്ഡപം

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവിജയം

പതിവില്ലാ ഈ രംഗവും.