രംഗം 8 ലങ്ക ഗോപുരമണ്ഡപം

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവിജയം

പതിവില്ലാത്ത മറ്റൊരു രംഗം