രംഗം 7 ലങ്ക നാരദാഗമനം

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവിജയം

നാരദൻ രാവണസമീപം വരുന്നു.