രംഗം 6 രാവണന്റെ അന്തഃപ്പുരം

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവിജയം

ഇവിടം മുതൽ ആണ് ഇപ്പോൾ പതിവുള്ളത്. രാവണനും മണ്ഡോദരിയും.