രംഗം 5 ദേവലോകം

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവിജയം

ദുർലഭമായി പതിവുള്ള ഒരു രംഗം.