രംഗം 2 രാവണന്റെ രാജധാനി

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവിജയം

പതിവില്ല.