രംഗം 15 ദേവലോകം

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവിജയം

പതിവില്ലാത്ത രംഗം.