രംഗം 14 ബാലി രാവണസഖ്യം

ആട്ടക്കഥ: 

ബാലിവിജയം

ബാലിയും രാവണനും സഖ്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു.